Page content

New Public Governance

New Public Governance (NPG) is de benaming voor een op dit moment veel voorkomende sturingsfilosofie voor de publieke en semi-publieke overheid. Deze filosofie is een reactie op een tot nu toe vaak gehanteerde sturingsfilosofie die New Public Management (NPM) wordt genoemd en probeert enkele problemen die NPM kent, te herstellen. NPG beantwoordt aan de steeds groter wordende vraag naar verantwoording en transparantie. Ook wordt met deze sturingsfilosofie tegemoet gekomen aan het groeiende besef in de samenleving dat er ‘checks and balances’ moeten zijn. Dit besef wordt gekenmerkt door niet alleen meer te sturen op cijfers, maar ook te kijken naar zachtere vormen van verantwoording.

 1. Oorsprong van New Public Governance

New Public Management wordt als managementfilosofie al sedert de jaren ’70 van de vorige eeuw gehanteerd. Veel waarden die in het private domein al gemeengoed waren, werden over-genomen in de publieke sector. De gedachte hierbij was dat deze waarden de efficiency en effectiviteit van de publieke sector zou laten toenemen, zoals dat in het private domein al lang het geval was. Kenmerkend voor de toepassing van NPM was:

 • Een grote interesse in de managementstijlen uit de privé-sector
 • Een focus op ondernemend leiderschap binnen de publieke dienstorganisaties
 • Een nadruk op input en outputcontrole. Hierbij vormen evaluatie en audits belangrijke elementen.
 • Ontvlechting van publieke diensten naar hun meest basale eenheden en een focus op kostenbeheer
 • De groei van het gebruik van markten, concurrentie en contracten voor de toewijzing van middelen en dienstverlening binnen de openbare diensten.

Na enkele jaren kwam er kritiek op het NPM.  Onder meer zou NPM maar een zeer beperkte invloed hebben op het functioneren van de overheid

 1. Wat is governance?

Om NPG als reactie op NPM te begrijpen is het goed de betekenis van het begrip governance te kennen. Hoewel er veel publicaties zijn waarin de term wordt gehanteerd is het toch moeilijk om het gevoel te krijgen waar het bij governance om draait. Er is namelijk geen uniforme definitie. Governance kan gezien worden als het waarborgen van samenhang en transparantie in het bestuur van- en toezicht op een organisatie. Het richt zich op de vraag of de beleidsdoelstellingen op een efficiënte en effectieve wijze gerealiseerd worden of daarover op een open wijze wordt gecommuniceerd en verantwoording wordt afgelegd ten behoeve van belanghebbenden.’ (Ministerie van Financiën, 2001). Governance kent diverse vormen die sterk kunnen afwijken van bovenstaande uitleg.

 1. Wat is het belang van Governance?

Governance richt zich op de wijze van verantwoording aan de belanghebbenden (stakeholders) van de organisatie, op de realisatie van de doelstellingen van de organisatie, en op de wijze waarop de leiding van de organisatie haar verantwoordelijkheid vormgeeft om de doelstellingen te verwezenlijken. Een organisatie bestaat immers om ten behoeve van belanghebbenden bepaalde doelen te verwezenlijken. Het doel van governance is het scheppen en bewaken van waarborgen voor de realisatie van- en de verantwoording over die doelstellingen.. De organisatie dient daartoe gestuurd en beheerst te worden en over die activiteiten dient verantwoording aan de belanghebbenden te worden afgelegd, in veel gevallen via een formele of informele toezichthouder die namens de belanghebbenden opereert. Daarmee omvat governance de activiteiten sturen, beheersen, toezicht houden en verantwoorden

 1. Wat is New Public Governance?

NPG zoekt er naar te begrijpen hoe de uitvoering van publiek beleid het best kan slagen in een context die complex en meervormig is. NPG wordt sedert het begin van deze 21e eeuw toegepast door overheden en semi-overheden . Er ontstond gaandeweg oog voor modernisering van de publieke sector en voor de correctie van tekortkomingen die NPM in zich had.

Centraal in NPG staat de samenwerking, de coördinatie en de participatie van de verschillende gefragmenteerde diensten. Dit in reactie op de doorgedreven verzelfstandiging die binnen NPM centraal stond. De overheid wordt in NPG holistisch voorgesteld. In de literatuur wordt ook wel over Joined Up Governement gesproken. Vormen van publiek-private samenwerking en digitalisering zijn uitingen van NPG.

Patrick Dunleavy onderscheidt in NPG drie belangrijke elementen:

 • Herintegratie: samenbrengen van de gefragmenteerde diensten na het scheiden van de diensten tijdens NPM
 • Noden-gebaseerd holisme: een nieuwe en sterke relatie van de overheid met de burger, vereenvoudigd en flexibel
 • Digitalisering: maximaal gebruik van de moderne informatie- en communicatietechnologie om burgers maximaal te bereiken

Comment Section

0 reacties op “New Public Governance

Plaats een reactie


*