Wat willen we bereiken?


Het is onze ambitie dat organisaties de stap maken van New Public Management (NPM) naar New Public Goverance (NPG). Rijker Verantwoorden is het antwoord op actuele verantwoordingsvraagstukken in professionaliserende organisaties en in de netwerksamenleving.
Heel praktisch: hoe ziet de gewenste situatie er uit?

  • Met minder cijfermatige verantwoording een geloofwaardig antwoord geven op de vraag of er goed gewerkt is.
  • Vertrouwen bouwen en mensen mobiliseren om mee te doen.
  • Bewustzijn van de kwaliteit van je eigen werk. Steeds vanuit de vraag: "Wat heb ik gedaan, waarom, werkt het?"
  • Met verantwoording recht doen aan de veelheid aan doelen en waarden in het publieke domein.
  • Met verantwoording innovatieve praktijken stimuleren in plaats van remmen.
  • Direct voelbaar maken voor politiek en bestuur, collega's, publiek en partners wat de waarde van het werk is.

Zo gaat de kramp uit de verticale verantwoording.

Het grote plaatje: Van NPM naar NPG

Rijker Verantwoorden is het antwoord op actuele verantwoordingsvraagstukken in de netwerksamenleving. De bestuurskundige wetenschappelijke literatuur laat zien dat er na de stromingen van Public Administration (PA) en New Public Management (NPM) nu aandacht is voor New Public Governance (NPG). NPG betekent dat publieke organisaties in deze steeds complexere wereld hun doelen alleen behalen door netwerksamenwerking. Zo kunnen professionals uit die organisaties maatwerk oplossingen vinden voor context gebonden vraagstukken. Verantwoording in deze samenwerkingen moet recht doen aan het 'zoekende' karakter van het werk. Er zijn geen eenvoudige opdrachten met een lineaire aanpak, maar er zijn taaie vraagstukken waarvoor stap voor stap een aanpak wordt gevonden. Dat werk kan je niet verantwoorden met eenvoudige spreadsheets, het vraagt een rijk communicatieproces waarin steeds opnieuw inzichtelijk wordt gemaakt wat er gebeurt en wordt bereikt. En wat volgende stappen kunnen zijn. 

New Public Management

New Public Management (NPM) is een wetenschappelijke stroming die een impuls heeft gegeven aan een meer bedrijfsmatige overheid. In deze stroming wordt aangenomen dat een meer bedrijfsmatig werkende overheid betere prestaties levert. NPM is gebaseerd op een aantal uitgangspunten, zoals meer vrijheid van handelen voor managers, stimuleren van integraal management, sturen op output en minder op input, gebruik van productbegrotingen, stimuleren van initiatieven van ambtenaren en het bereiken van meer doelmatigheid.

New Public Governance

New Public Governance (NPG) is de benaming voor de actuele sturingsfilosofie voor overheid, publieke en semi-publieke organisaties. Het accent ligt hierin op waardengedreven werken. Samenwerking staat hierin centraal. 

Vanuit gelijkwaardige relaties wordt gewerkt aan gezamenlijke opdrachten. Daarbij verandert de sturing. De 'hiërarchisch gestuurde' opgaven vanuit de eigen taakstelling van de organisatie worden deels vervangen door 'horizontaal gestuurde' opgaven vanuit de gezamenlijk ervaren bedoeling. De legitimiteit van dat werk is niet vanzelfsprekend. Dat vraagt om nieuwe manieren van verantwoorden. 

Om te voorkomen dat NPG een hype is die een schone dood sterft, zullen organisaties nieuwe routines moeten bouwen waarin zij samen laten zien dat ze goed werk doen. Alleen op die manier ontstaan duurzame samenwerkingsrelaties die ook in stormachtige tijden overeind blijven.


Neem contact met ons op

Maak kennis met onze adviseurs en ontdek hoe je vorm geeft aan Rijker Verantwoorden. Hoe vertaal je de ambitie en prioriteiten naar een compleet en overzichtelijk plan? Zodat je je aanpak legitimeert en dat mensen worden gemobiliseerd om mee te doen.